Βιογραφικό Δελτίο
Ονοματεπώνυμο Δοξιάδης Απόστολος
Περιοχή αναφοράς Στενήμαχος 1873 – Αθήνα 1942
Σχόλια Γιατρός και Πολιτευτής
Κατηγορίες
  1. Ιατροί
  2. Πολιτευτές
Φωτοθήκη
Δοξιάδης Απόστολος

Δοξιάδης Απόστολος Δοξιάδης Απόστολος
Γεννήθηκε στην Στενήμαχο το 1873. Σπούδασε ιατρική στην Βιέννη και ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική. Ανέπτυξε μεγάλη εθνική δράση στην Βουλγαρία γι αυτό και εκδιώχθηκε και αναγκάστηκε να καταφύγει στην Ελλάδα το 1915. Είχε την εποπτεία της Υγειονομικής Περίθαλψης των προσφύγων του Α Παγκοσμίου Πολέμου (1918).

Από το 1922-1924 διετέλεσε υπουργός του Υπουργείου Περιθάλψεως που τότε μετονομάσθηκε Υπουργείο Πρόνοιας και Αντίληψης. συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά όλες τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δημοσίας υγείας από τα άλλα υπουργεία. Μέχρι το 1928 ήταν πρόεδρος του Πατριωτικού Ιδρύματος.

Από το 1924 έως το 1932 ήταν πρόεδρος του ΠΙΚΠΑ. Το 1928 ανέλαβε το νεοσύστατο υφυπουργείο Υγιεινής στην κυβέρνηση Βενιζέλου και θέσπισε τον νόμο «περί υγιεινής και προστασίας της μητρότητας και των παιδικών ηλικιών». Στο διάστημα της γόνιμης υπουργείας του ιδρύθηκε και η «Υγιειονομική Σχολή Αθηνών»

Το 1932 εκλέχτηκε «αριστίνδην γερουσιαστής». Υπήρξε ο εμπνευστής και οργανωτής της προστασίας της παιδικής ηλικίας. Χάρην σ αυτόν έγιναν οι παιδικοί σταθμοί, η εβδομάδα παιδιού, οι παιδικές εξοχές

Έργα του : Επιστημονικές διατριβές, μελέτη «Ευγονική» (Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Υγιεινής)

He was born in Stenimachos in 1873. He studied medicine in Vienna and he specialized in paediatrics. During the A' World War he acted in Bulgaria and due to his national action he was ousted and he went to Greece in 1915. There he was responsible for the Medical Relief of the War's refugees (1918). Between the years 1922-1924 he was the Minister of the Ministry of Relief, which was renamed as Ministry of Welfare and Assistance, gathering the responsibilities from the other Ministries. Until 1928 he was the President of the Patriotic Foundation. From 1924 to 1932 he was president of "PIKPA". In 1928 he undertook the new sub-ministry of Health in Venizelos' government and he legislated the law "about motherhood's and childhood's health and protection". During these years the "Health School of Athens" was founded. In 1932 he was elected "excellent senator". He was the instigator and organizer of childhood's protection. Thanks to him were created day nurseries, the children's week and the children's countrysides.

His works: Scientific treatises, essay "Eugoniki" (Library of Social Health)